HEZKUNTZA PROIEKTUA: Funtsezko adierazpen nagusiak

.1 FUNTSEZKO ADIERAZPEN NAGUSIAK

3.1.1. NORTASUNA ETA EZAUGARRIAK

3.1.1.1. IZAERA

Herri Ametsa Ikastolaren Hezkuntza Proiektuan gure izaera definitzerakoan, Ikastolen 2009ko urtarrilean VI. Batzar Nazionalean adostu zen Ikastolaren Izaera dugu Hezkuntza Proiektuaren erreferentzi markoa.

Ikastola eskola entitatea da, euskal gizarteak hezkuntzan ipintzen dituen ideien eta itxaropenen adierazpenetako bat,
entitate euskalduna da, euskararen eta euskal kulturaren transmisio, garapen, normalizazio eta sustapenarekin guztiz konprometitua, euskalduntasunetik kultura unibertsalera zabal dadin,
erakunde plurala da: Euskal Herrian dauden ideia, portaera sozial, politiko, filosofiko eta erlijioso guztiei elkarbizitzazko errespetu osoa agertzen die,
inolako diskriminaziorik gabe, edozein maila kultural, sozial, ekonomiko, sexu eta arrazatako gizakiei zabalik dago, edonori aukera bera eskaintzen dion eskola orekatzailea izanik,
hautabide demokratikoa egina du: gurasoek, langileek, laguntzaileek, ikasleek, administrazioko ordezkariek… denek ere esku hartu behar dute haren kudeaketan eta eraginkortasunez lagundu funtzionamenduan,
haren oinarrizko ardatzetako bat autonomia da, hau da, eskumen zabalak eta erabakiak hartzeko ahalmena du,
herriari dagokion neurrian eta hari atxikirik segitu nahi duen heinean, euskal eskola da, Euskal Herriaren eskola nazionala eratzeko bokazioa duena.
ikastolen kolektiboarekiko elkartasuna duen unitatea da eta Euskal Herriko ikastolen sarea garatzeko eta bertako partaide eraginkor izateko konprometitua da.
irakaslegoak, hezkuntza konpetentzia orokorrak bere eginkizunetan txetatzen ditu oinarrizko konpetentziak erdiesteko asmoz.
Hezkuntza‑proiektu hori hezkuntza­‑komunitateak onetsi eta eguneratua da, ikasleek, beren familiek eta langileek, onartuak dituzten gobernu‑ eta funtzionamendu­‑organoen bitartez, partaidetza eragilearekin bere garapenean parte hartuz.
3.1.1.2. Herri Ametsa Ikastolaren EGINKIZUNA

Ikastolen mugimenduak sortutako erakunde soziala da Herri Ametsa Ikastola.
Gurasoen Hezkuntza Kooperatiba da eta Hezkuntza Komunitatearen inplikazioa Ikastolaren egitasmoetan dago. Gurasoen Hezkuntza Kooperatiba da eta Hezkuntza Komunitate dinamizatzailea du: irakasleak, gurasoak, ikasleak, monitoreak, eta zerbitzu eta administrazioko langileak. Guztiek Hezkuntza Proiektua aurrera ateratzeko konpromisoa dute, ikaslea ardatz duen kalitatezko hezkuntza eskainiz.
Errealitate historikoan, sozialean, politikoan, ekonomikoan eta kulturalean integratuta dago.
Herri Ametsa Ikastola ikastetxe euskalduna da, askotarikoa eta integratzailea, eta politika eta erlijio ororekiko independentzia du.
Ikastolaren xedea hauxe da: heziketa bukatutakoan, geure Curriculumaren ildoaren arabera, ikasleak gazte euskaldunak, eleaniztunak, arduratsuak, autonomoak, kritikoak, solidarioak, ingurumenarekin konprometituak, demokratikoak, parte hartzaileak eta kulturaz ongi jantziak izatea.
Proiektuan konprometitutako talde profesional egonkor eta prestatua du Ikastolak, egitasmo berritzailea duena eta teknologia berriak integratzen dituen metodologia motibatzailea, eraginkorra eta esanguratsua darabilena, aniztasun eta adinei egokitua.
3.1.1.3. ETORKIZUNEKO IKUSPEGIA

A. Bilakaera Demografikoaren kurbaz eta ikasleen eskaeraz, honako aztergaiak ditugu:

egokitzapenaren berrikuntza etengabe eta planifikatua (aurrekontua),
geure ingurunearen berri ematea, abantailak aurkitu eta adieraztea eta,
geure buruaren kalitatea ezagutaraztea, emaitzen berri emanez.
B.- Ikastetxearen eta erakundearen finantza-egoerari dagokionez, ekonomia garbia eta gardena dugu, edozein gastu kudeatzeko gai dena; hala ere, beharrei aurrea hartu behar diegu, aurrekontuak eratuz eta diruaren erabilpena hierarkizatuz; era berean, ahalik eta diru iturri gehienak lortu behar ditugu.

C.- Irakaskuntza prozesuari buruzko hezkuntza ikerketak eta irakasleak prestatzea eta eguneratzea. Horretarako, irakasleek eguneratuta egon behar dute, planifikazio egokia eginez, hau da, beharrak kontuan izan behar dituzte, etorkizunari begira; hori dela eta, eguneratzearen aplikazioa bermatzeko baliabideak eskainiko zaizkie, baita haien aplikazioa eskatuko ere.

D.- Testuinguru kulturala eta agertuz doazen balio berriei dagokienez, hauexek dira gure erronkak:

hizkuntza, kultura eta ingurumenarekiko maitasuna adierazi eta transmititzea,
balioak adostu, bermatu eta kritikaz jarrera berriak egokitzea (horretarako, ikastolan lan egiten dugun guztiok balioak adostu eta aurrera eramateko konpromisoa ziurtatuko dugu) eta,
gizartean sortzen diren balio berriei aurrea hartu eta horien aurrean jarrera finkoak gauzatzea.
3.1.4. KALITATEAREN DEFINIZIOA

3.1.4.1 KALITATEAREN DEFINIZIOA

Herri Ametsa Ikastolan baloreetan oinarriturik dagoen hezkuntza integrala da kalitatea, bere inguru hurbilean txertatua eta Euskal Herria ardatz nagusia duena. Hezkuntza integral horretan, helburuak garbiak eta adostuak izateaz gain, hura aurrera eramateko eta Ikastolak irudi erakargarria izan dezan, ikasleak oinarrizko konpetentzien jabe izan daitezen bermatu eta irakasleen prestakuntza etengabea eta profesionaltasuna bultzatzen ditu; aldi berean, langileen arteko giro onari eta eraginkortasunari garrantzia ematen die. Hori guztia aurrera eramateko, hau da, prozesuen kudeaketa egokirako, Hezkuntza Komunitatearen estamentu guztien partaidetza bultzatu eta bermatuko duen lidergo garbia premiazkoa da.

 

 1. PROYECTO EDUCATIVO DE LA IKASTOLA

 3.1 PRINCIPALES DECLARACIONES DE PRINCIPIOS

 3.1.1 IDENTIDAD Y CARACTERÍSTICAS

3.1.1.1. PERSONALIDAD

Al definir nuestra personalidad en el Proyecto Educativo de la ikastola Herri Ametsa, nuestro marco de referencia es el documento Ikastolaren Izaera, acordado en la VIª Reunión Nacional de Ikastolas, celebrada en enero de 2009.

 • La ikastola es una entidad escolar, una de las expresiones de las ideas y esperanzas que pone la sociedad vasca en la educación.
 • Es una entidad euskaldun, totalmente comprometida con la transmisión, desarrollo, normalización y fomento del euskara y de la cultura vasca, para que se extienda de lo vascoparlante a la cultura universal.
 • Es una institución plural: muestra pleno respeto de convivencia a todas las ideas, comportamientos sociales, políticos, filosóficos y religiosos de Euskal Herria.
 • Está abierta a las personas de cualquier sexo, raza, nivel cultural, social, económico, sin ningún tipo de discriminación, al ser una escuela que equilibra y que ofrece a cualquiera la misma oportunidad.
 • Su modo de elección es democrático: las familias, el personal, sus auxiliares, el alumnado, los representantes administrativos… cualquiera debe participar en su gestión, así como colaborar con eficacia en su funcionamiento.
 • Uno de sus principales ejes es la autonomía, es decir, cuenta con amplias competencias y con la capacidad de tomar decisiones.
 • En la medida que se debe al pueblo y que desea seguir comprometido con él, es una escuela vasca, cuya vocación es la de establecer la escuela nacional de Euskal Herria.
 • Es una unidad solidaria con el colectivo de ikastolas y comprometida en el desarrollo de la red de ikastolas de Euskal Herria, así como en ser un eficaz miembro suyo.
 • Sus docentes incluyen las competencias educativas generales en sus quehaceres, a fin de obtener competencias básicas.
 • La comunidad educativa reconoce y actualiza el proyecto educativo mediante los órganos de función y de gobierno que aceptan el alumnado, sus familias y el personal, participando eficazmente en su desarrollo.

3.1.1.2 Misión de la ikastola Herri Ametsa

 • La ikastola Herri Ametsa es una institución social creada por el movimiento de las ikastolas.
 • Es una cooperativa educativa de padres y madres y la implicación de la Comunidad Educativa está en los planes de la ikastola. Cuenta con una Comunidad Educativa dinamizadora: el alumnado, sus familiares, docentes, monitores y el personal de administración y servicios. Todos ellos han adquirido el compromiso de hacer avanzar el Proyecto Educativo, proporcionando una educación de calidad cuyo eje es el alumno.
 • Está integrada en su realidad histórica, social, política, económica y cultural.
 • La ikastola Herri Ametsa es un centro educativo euskaldun, plural e integrador, e independiente de todo credo político y religioso.
 • El objetivo de la ikastola es el siguiente: que al terminar los estudios, y según las líneas de nuestro Currículo, nuestros alumnos sean jóvenes vascoparlantes, plurilingües, responsables, autónomos, críticos, solidarios, comprometidos con el medio ambiente, democráticos, participativos y bien provistos de cultura.
 • La ikastola cuenta con un comprometido grupo de profesionales, preparado y estable, con deseos innovadores y que se vale de una metodología motivadora, eficaz y significativa, adaptada a las diversidades y edades, y que integra las nuevas tecnologías.

3.1.1.3 VISIÓN DE FUTURO

A.- He aquí nuestros objetos de examen sobre la evolución demográfica y la demanda del alumnado:

 • renovar la adaptación continua y planificadamente (presupuesto),
 • informar sobre nuestro entorno, buscar y expresar las ventajas y,
 • dar a conocer nuestra calidad mediante los resultados.

B.- Por lo que respecta a la situación de las finanzas del centro y de la institución, nuestra economía es clara y transparente, capaz de gestionar cualquier gasto; sin embargo, hemos de anticiparnos a las necesidades, planificando los presupuestos y las prioridades del uso del dinero; del mismo modo, debemos obtener cuantas más fuentes de ingresos sean posibles.

C.- Preparación y puesta al día de los docentes e investigación de la educación del proceso de enseñanza. A tal efecto, los docentes deben estar al día mediante una adecuada planificación, es decir, han de tener en cuenta las necesidades de cara al futuro; por ello, se les proporcionarán recursos para garantizar la aplicación de la actualización y también se les solicitará que la lleven a cabo.

D.- En cuanto al contexto cultural y a los nuevos valores que van apareciendo, he aquí nuestros desafíos:

 • expresar y transmitir amor hacia la lengua, la cultura y la naturaleza,
 • consensuar los valores, garantizarlos y adaptar críticamente las nuevas actitudes (para ello, todos quienes trabajamos en la ikastola garantizaremos nuestro compromiso de acordar los valores e impulsarlos), y
 • anticiparnos a los nuevos valores que van surgiendo en la sociedad y plasmar actitudes fijas ante ellos.

3.1.4 DEFINICIÓN DE CALIDAD

 

3.1.4.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD

En la ikastola Herri Ametsa, la calidad es una educación integral basada en los valores, insertada en su entorno próximo y que tiene a Euskal Herria como eje principal. En esa educación integral, además de tener objetivos netos y convenidos, garantiza que el alumnado posea las competencias básicas e impulsa la constante preparación y profesionalidad del profesorado, a fin de hacerla avanzar y que la ikastola tenga una imagen atractiva; a la vez, da importancia al buen ambiente entre el personal y a la eficacia. Para llevar todo eso adelante, es decir, para la correcta gestión de los procesos, es necesario un liderazgo claro que impulse y garantice la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa.

3.1.4.2 MODELO KEI DE CALIDAD

Es el único modelo europeo de calidad vinculado únicamente a la enseñanza y creado en colaboración por la Federación de Ikastolas, la organización Partaide y la fundación Horreum.

La oprincipal caracrerística del modelo KEI es el haber sido creado en al ámbito de la educación y únicamente para ella: inició su recorrido en 2000, con el nombre de PCI (Proyecto de Calidad Integrado); se le unió el grupo de ikastolas en 2001 y fue entonces cuando tomó el nombre de KEI (Kalitate Egitasmo Integrala, Plan Integral de Calidad).

En dicho modelo, una vez lograda la demoninación, se propone efectuar una auditoría externa cada cinco años, a fin de garantizar la mejoría continua y/o conocer los posibles retrocesos. Por otra parte, los criterios de evaluación son más exactos, para que la persona que evalúa disponga de menor espacio para la interpretación.

La ikastola Herri Ametsa obtuvo la acreditación en 2009: es la segunda en haberlo hecho en Euskal Herria y la primera en Gipuzkoa.

 

Post hau Uncategorized atalean publikatu zen. Gogokoetara gehitzeko lotura iraunkorra.

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s